SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľba hlavného kontrolóra

 16.08.2023

Výberové konanie na funkciu  kontrolóra    

Obce  

M U Ľ A

 

Obecné zastupiteľstvo v Muli v zmysle § 18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. /2021-OZ zo dňa 15.07.2021

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce MUĽA s pracovaným úväzkom 0,1 a určuje   

deň  konania voľby hlavného kontrolóra obce

na deň 27.09.2023 o 19:00

 

Predpokladaný dátum nástupu do funkcie: 01.10.2023

 

Požiadavky :

 

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov noriem na úrovni samosprávy
 • komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni ( Microsoft Word, Excel)
 • zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť
 • minimálne 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva

 

Písomná prihláška musí obsahovať :

 

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi

 

Termín doručenia písomnej prihlášky :

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce MUĽA odovzdajú osobne, alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi  pred dňom konania voľby, t. j. do 27.09.2023 do 19.00 hodiny, v zalepenej obálke na adresu :

Obec  Muľa  Muľa 20 991 22 Bušince

s označením „Výberové konanie hlavného kontrolóra – neotvárať“.

 

Ďalšie podmienky voľby :

 • uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.

 • každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút
 • posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra
 • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali

v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tom prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

 

 

 

 

V Muli, dňa 02.07.2023

 

 

 

 

 

                                                                                    Bc. Ladislav Jekkel                               

                                                                                     starosta obce         

 

Zverejnené :

  • www obec mula.sk
  • Úradná tabuľa obce

 

 

 

 

 

 


Zoznam aktualít: